La ferrada terapèutica

Una bona ferrada i unes bones cures del casc són fonamentals per a la salut del cavall.
En comparació a la massa del seu cos, les seves peülles són can you buy viagra at walmart realment petites i estan sotmeses permanentment a fortes pressions i agressions, ja siguin produïdes per la natura o per l’home (a causa de la seva domesticació). Per això no ens ha de sorprendre que la majoria dels casos de coixesa en el cavall estiguin localitzats al peu. Un gran nombre d’aquestes coixeses no poden resoldre’s sense una ferrada terapèutica.

La peülla, que comprèn la corona i la resta de parts més distals, és complexa i eficaç i, si el seu funcionament és satisfactori, realitza una tasca importantíssima: proporciona suport, esmorteix els xocs i actua d’antilliscant.

Les ferradures s’apliquen a les peülles per tal de:

  • Evitar un desgast excessiu de la peülla.
  • Ajudar a corregir les possibles deformacions en els aploms dels poltres.
  • Pal·liar les conseqüències negatives d’una mala conformació dels aploms en els cavalls adults.
  • Col·laborar en el tractament de les malalties i traumatismes de la peülla i de l’aparell locomotor.

Ferrar és una feina que requereix uns grans coneixements. Va molt més enllà de forjar i donar forma a les peülles i les ferradures. L’herboristerie : découvrez les bienfaits viagra pour homme des plantes ! El més important és preparar i equilibrar les peülles per donar a l’animal uns aires i un confort el més perfectes possibles, sempre respectant l’anatomia natural de la peülla i la seva funció perquè el cavall segueixi en bon estat. És imprescindible una bona entesa i col·laboració entre ferrador i veterinari.

Fins fa poc temps hi havia una tendència a lligar estretament un tipus determinat de ferrada a uns tipus de malaltia determinada; per exemple: la ferradura d’ou es relaciona amb la malformació navicular i la ferrada de cor es relaciona amb la laminitis. A causa d’això s’aplicava l’esmentat tipus de ferradura sense tenir en compte la conformació individual de cada cavall i, en conseqüència, s’obtenia un número molt restringit d’èxits i sovint la falta de resultats d’aquest tractament posava en dubte una determinada ferradura terapèutica.

Així per exemple no podem esperar els mateixos efectes en un cavall en tractament de navicular que tingui un casc amb punta molt llarga i talons molt baixos, que en un cavall topí amb talons molt alts.

D’altra banda, la ferradura terapèutica pot oferir un ventall de possibilitats i aplicacions si es mira que la ferradura respongui a les necessitats específiques de cada cavall i la peülla a tractar.

Els principis de les ferradures terapèutiques tenen com a finalitat:

  • Alleugerir les pressions i treure el dolor.
  • Protegir.
  • Donar un suport als membres afectats.
  • Ampliar al màxim la superfície de suport.
  • Desplaçar el centre de gravetat de la peülla.